Skip links

The Karate Kid

The Karate Kid

John Avildsen

United States, 126', vo ENG, sub FRA, 12 Year

Cast: Elisabeth Shue, Ralph Macchio, Pat Morita