Skip links

Chongqing Hot Pot

Chongqing Hot Pot

Qing Yang

China, 97', vo CMN, sub ENG/FRA, 14 ans

Cast: Yu Entai, Bai Baihe, Chen Kun, Qin Hao